Story Telling Products
0
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Delware Trading BV, webshop van Delware Trading BV, gevestigd aan de Aagje Dekenstraat 8 te Papendrecht. Delware Trading BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73385549. Het BTW registratienummer van Delware Trading BV is: NL8595.03.070.B01.
Delware Trading BV wordt hierna aangeduid als 'DT'. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen DT en derden (hierna: 'koper') via de website van 'Delware Trading BV' (hierna: 'de site') gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op het geheel van activiteiten, communicaties en transacties die verband houden met of tot stand komen door middel van de site 'Delware Trading BV', tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele algemene of specifieke voorwaarden van derden zijn slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. Koopovereenkomst
2.1 Offertes en aanbiedingen van DT kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website 'Delware Trading BV' zijn weergegeven.
2.2 Via de site 'Delware Trading BV' kunnen artikelen gekocht worden. De overeenkomst ten aanzien van deze producten tussen DT en de koper komt tot stand - en deze algemene voorwaarden zijn daarmee van toepassing - doordat de koper de bestelprocedure zoals vermeld op de site doorloopt, volgens de aangegeven instructies, en het bestelformulier verstuurt.
2.3 Koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat DT met de uitvoering hiervan is begonnen, mits koper de hierdoor voor DT ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door DT gemaakte kosten en gederfde winst.
2.4 Koper heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van adres koper naar de DT zijn voor rekening van koper. Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de DT geretourneerd dienen te worden. Om gebruik te maken van dit recht kan koper contact met DT opnemen via info@delware.trading. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van kopers retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.” Deze kosten zijn niet verschuldigd indien de koper het product retourneert bij de vestiging van DT. DT zal per direct wanneer de koper de bestelling in een vestiging retourneert het orderbedrag terugbetalen. De hierboven genoemde afkoelingsperiode is niet van toepassing voor aankopen die speciaal op maat voor de koper worden gemaakt.
2.5 Indien door DT diensten worden geleverd kan ontbinding van de overeenkomst met betrekking tot deze dienst plaatsvinden binnen 7 werkdagen na de eerste dienstverlening. In geval van ontbinding van een dergelijke overeenkomst dient de koper te betalen voor de diensten tot het moment van ontbinding. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling in geval de producten beschadigd zijn.
2.6 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DT. DT is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DT dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.
2.7 Alle opgaven door DT van prijzen, specificaties en / of andere aanduidingen van producten en / of diensten op de site, worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. DT kan echter niet instaan voor de juistheid hiervan of het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. DT is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op de site voorkomende onjuiste informatie.
3. Prijzen
3.1 De op de site aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere van overheidswege voorgeschreven heffingen maar zonder verzendkosten. Voor levering van producten op andere plaatsen dan de vestiging van DT, gelden de tarieven zoals op de site aangegeven.
3.2 Bij samengestelde aanbiedingen geldt geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.3 DT is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich een of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend- en/of transmissiekosten, van lonen, van werkgeverslasten van sociale- en/of volksverzekeringen, van fiscale heffingen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande heffingen van een overheid op grondstoffen, materialen, producten, energie of reststoffen, een wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het genoemde vergelijkbaar zijn.
3.4 DT kan op ieder gewenst moment haar prijzen en ta
rieven aanpassen. Overeengekomen prijzen gelden slechts met betrekking tot reeds afgesloten overeenkomsten.
 
4. Levering
4.1 De vermelding van leveringstermijnen op de site, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Conform de Wet Kopen op Afstand zal het product uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de koper afgeleverd worden. Als dat niet gebeurt, kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt echter niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de koper het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, zal het betaalde bedrag binnen 30 dagen door DT worden terug betaald. DT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
4.2 Leveringen vinden uitsluitend plaats in Europese landen.
4.3 Indien DT, door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet kan voldoen aan haar leveringsverplichting, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van deze overmacht toestand. Indien de overmacht toestand langer duurt dan 1 maand hebben zowel DT als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.
 
5. Betaling
5.1 De koper zal de door hem krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.
5.2 Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan DT verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding aan DT van de door deze gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. DT is gerechtigd deze kosten forfaitair vast te stellen op 10% van het door koper verschuldigde bedrag met een minimum van 125,00 euro.
5.3 Bij een niet tijdige betaling door koper is DT van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van de door koper bestelde producten.
5.4 Het eigendom van door DT eventueel reeds voor ontvangst van betaling aan koper geleverde producten gaat pas op koper over indien koper al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst aan DT is verschuldigd, aan DT heeft voldaan. Het risico van reeds geleverde producten gaat echter reeds over op koper op het moment van levering.
 
6. Klachten en garanties
6.1 De koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde producten en diensten te onderzoeken of DT de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden DT terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt DT geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.
6.2 De garanties die door DT worden gegeven met betrekking tot geleverde producten en diensten staan vermeld op de site.
6.3 De rechten van koper zoals die voortvloeien uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zullen door DT worden gerespecteerd.
6.4 DT zal er zorg voor dragen dat wensen, vragen en problemen van kopers met betrekking tot producten en/of diensten tijdig worden onderzocht en dat redelijkerwijs de benodigde stappen worden genomen om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.
6.5 We raden koper aan om klachten eerst bij DT kenbaar te maken door te mailen naar info@delware.trading. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
7. Privacy
7.1 DT respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig kunnen afhandelen van de bestelling.
7.2 Persoonsgegevens zullen door DT niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan DT, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.
7.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd voor zover dit voor DT geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
7.4 Het e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van proces gerelateerde e-mails zoals een orderbevestiging, levertijdbericht en verzendbericht. Daarnaast gebruikt DT het e-mailadres voor aanbiedingen van gelijksoortige producten. De klant heeft bij elke aanbieding de mogelijkheid om zich voor de aanbiedingsberichten uit te schrijven. DT voldoet hiermee aan de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet.
 
8. Diversen
8.1 DT neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op de site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Bepaalde verwijzingen op de site kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden en waarover DT geen controle heeft. Aangezien DT geen invloed heeft op de wijze waarop de informatie op de site door de gebruiker respectievelijk koper wordt benut, is DT niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.
8.2 De woord- en beeldmerken alsmede foto's, logo's en teksten die gebruikt en vertoond worden op de site mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DT niet door derden gebruikt worden.
8.3 Een eventuele aansprakelijkheid van DT jegens de koper uit hoofde van een afgesloten overeenkomst is beperkt tot maximaal het door koper aan DT uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. DT is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.
 
9. Geschillenregeling
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te Dordrecht. Klachtenprocedure: Indien u een klacht heeft over door ons geleverde apparatuur en/of diensten dan horen wij dat graag. DT streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal inspannen om uw klacht op te lossen. U kunt uw klacht melden bij de klantenservice van DT. De klantenservice is op de volgende manieren bereikbaar:
By e-mail: info@delware.trading
By telephone: +31 853010945
By mail: Delware Trading BV
T.a.v. Administration Department
Aagje dekenstraat 8
3351 GA PAPENDRECHT

Per e-mail: info@delware.trading
Per telefoon: +31 853010945
Per post: Delware Trading BV
T.a.v. Afdeling Administratie
Aagje Dekenstraat 8
3351 GA PAPENDRECHT

 

 

Winkelinformatie - Openingstijden:

Online winkelen 24 uur per dag van maandag tot zondag.
Tevens kunt u alleen op afspraak een bezoek brengen aan onze
winkel / opslag deze is gevestigd op;
Nieuwland Parc 162 3351 LJ Papendrecht
Tel.: +31 853010945.

Bedrijfsinformatie

Delware Trading BV
Aagje Dekenstraat 8
3351GA Papendrecht
Geen bezoekadres
Bankrelaties: ING & BUNQ
ING IBAN: NL71INGB0009123532
BIC: INGBNL2A
BUNQ IBAN: NL56BUNQ2207802671
BIC: BUNQNL2A
KvK: 73385549
BTW: NL859503070B01
E-mail: info@delware.trading

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies